امور فارغ التحصیلان

 

1- دريافت پرونده تحصيلي و ريزنمرات تأييدشده از اداره آموزش و بررسي و کنترل پرونده

2- معرفي فارغ التحصيل مشمول نظام وظيفه به حوزه وظيفه عمومي

3- صدور گواهينامه موقت پايان تحصيلات

4- صدور دانشنامه يا گواهينامه مصوب و ارسال به سازمان مرکزي براي تأييد نهايي

5- دريافت دانشنامه يا گواهينامه مصوب تأييد شده از سازمان مرکزي و تحويل به فارغ التحصيل

6- صدور ريزنمرات تأييد شده واحد و سازمان مرکزي براي فارغ التحصيلاني كه قصد ادامه تحصيل در خارج از كشور را دارند

7- صدور تأييديه مدارک فارغ التحصيلان در پاسخ به سازمان استعلام کننده

8- پاسخ به مکاتبات دانشگاهها و مراکز آموزش عالي در خصوص فارغ التحصيلان

مدارک لازم جهت فارغ التحصیلی:

1- فیش بانکی به حساب سیبا شماره 0104460446004 بانک ملی ایران شعبه زبرجد سازمان مرکزی به شرح ذیل:

دانشجویان مقطع کارشناسی

150000 ریال جهت صدور دانشنامه

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

170000 ریال جهت صدور دانشنامه

دانشجویان مقطع کاردانی                              

70000ریال جهت صدور دانشنامه

دکتری 290000 ریال جهت صدور دانشنامه
ریزنمرات 70000 ریال
 

 

·        کپی شناسنامه -  کپی کارت ملی   - دوقطعه عکس 3/4  تمام رخ  زمینه سفید جدید  با رعایت موازین اسلامی و عرف  دانشجویی (خواهران با حجاب اسلامی )

·        فارغ التحصیلان رشته های پزشکی  علاوه بر مدارک فوق کپی پایان طرح  واقایان کپی پایان خدمت رانیز برای صدور مدرک ارائه نمایند

 
 

‹‹روند فراغت از تحصيل››

 

۱-ارجاع پرونده از آموزش به اداره فارغ التحصيلان
۲- بررسي كامل پرونده توسط كارشناسان
۳-صدور تسويه حساب دانشجو و اخذ امضاهاي مربوطه در فرم تسويه حساب توسط دانشجو
۴- صدور گواهينامه موقت
۵-صدور دانشنامه

نحوه پيگيري مراحل صدور گواهينامه موقت ودانشنامه

دانش آموختگان محترم جهت اطلاع از روند صدور گواهينامه موقت خود لازم است يك هفته پس از تحويل مدارک  وبررسی پرونده توسط کارشناس فارغ التصیلان  وتسویه حساب مالی به سايت اصلي دانشگاه، سامانه دانشجويي، قسمت امکانات ، مراحل  فارغ التحصيلي مراجعه و در صورت وجود پيام مبنی بر چاپ وارسال گواهینامه  جهت امضا معاونت دانشجوئی ، با مطالعه شرايط دريافت مدرك از تاريخ ذكرشده به بعد ( به جز روزهاي تعطيل و پنجشنبه ها ) با دردست داشتن كارت شناسائي ملي به اداره فارغ التحصيلي واقع در ساختمان آموزش طبقه اول  ادراه فارغ التحصیلان  جهت تحویل مدرک مراجعه نمایند ویا با شماره 31135538-9 تماس بگیرند

- مدارك فقط به شخص فارغ التحصيل و يا وكيل قانوني تحويل ميگردد(حتي بستگان درجه اول نيز در صورت نداشتن وكالت رسمي نمي توانند مدرك دريافت نمايند.)

همزمان با تحويل گواهينامه موقت پايان تحصيلات،مدرك مقطع پايه نيز در صورت نداشتن منع قانوني تحويل مي گردد

حدود ۶ ماه پس از دريافت گواهينامه موقت (با رجوع به سايت اصلي دانشگاه، سامانه دانشجويي، قسمت امکانات  مراحل ، فارغ التحصيلي) از تائيد دانشنامه خود اطمينان حاصل و با دردست داشتن اصل گواهينامه موقت مراجعه نماييد (يادآوري مي شود در صورت استفاده از وام بلند مدت بايستي حداقل يك هفته قبل از دريافت مدرك دائم تسويه شده باشد.)ضمناً تحويل دانشنامه منوط به نداشتن تعهد در مقطع قبلي،نداشتن بورسيه و هرگونه منع ديگري مي باشد.

در صورت نياز به ريزنمرات قابل ترجمه جهت خارج از كشور،صدور آن پس از تائيد دانشنامه امكان پذير است.(ضمناً هرگونه مكاتبه يا پاسخ به ايميل دانشگاه هاي خارج از كشور تنها از طريق معاونت امور بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي انجام مي گيرد.)

- در حفظ و نگهداري از مدارك دريافتي كوشا بوده و از دراختيار گذاشتن آن به افراد غير مطمئن ( جهت جلوگيري از سوء استفاده) جداً خودداري فرماييد(صدور مدارك المثني داراي مراحل متعدد اداري ،چاپ سه نوبت آگهي در روزنامه،تهيه استشهاديه محلي ومراجعه به محضر و ...... مي باشد)

- دانش آموختگان ممتاز براي بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل كرده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه وطبق مندرجات آن اقدام نمايند.

- دانش آموختگان رشته هاي پزشكي علاوه بر موارد ذكر شده  توضيحات مربوطهرا مطالعه نمايند.

 -دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي ، شغلي و ... نائل مي آيند لازم است با ارائه مدارك مستند موضوع را به اداره امور فارغ التحصيلان واحد اطلاع دهند تا در مناسبت هاي مختلف از آنها در جشنها و همايشها تقدير به عمل آيد.

- چنانچه در مقاطع بالاتر پذيرفته شديد پيگيري فرمائيد كه در همان ترم اول تائيديه تحصيلي براي شما از اين دانشگاه درخواست گردد،اين اقدام باعث مي گردد مراحل فارغ التحصيلي شما در مقاطع بالاتر به طول نينجامد.

- بعد از تحويل پرونده و صدور گواهينامه درخواست استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي(ترميم معدل)امكان پذير نيست.

دستورالعمل صدورگواهینامه و دانشنامه المثنی

مفقود شدن مدارک :
در رابطه با مفقود شدن ،مدارک المثنی ،با شرا یط ذیل صادر خواهد شد:
۱-اخذ تعهد از فارغ التحصیل مبنی بر عودت مدرک به دانشگاه در صورت پیدا شدن و قبول مسئولیت سوء استفاده از مدرک مربوطه.
۲-اعلام مفقود شدن مدرک به سازمان مرکزی توسط واحد دانشگاهی.
۳-انجام تشریفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارک.
۴-اخذ هزینه های مرتبط با صدور مدرک المثنی.
۵-تنظیم و ارسال مدارک لازم جهت صدور مدرک المثنی از سوی واحد به سازمان مرکزی.

توضیح بند ۱:
فارغ التحصیل متعهد می گردد ادعای وی خلاف نبوده و در صورت پیدا شدی مدرک ،مراتب را به دانشگاه اعلام نماید.

توضیح بند۲:
پس از اعلام مفقود شدن مدرک اعم از گواهینامه ،دانشنامه و گواهی مصوب و اخذ تعهد از فارغ التحصیل لازم است واحد دانشگاهی در اسرع وقت مراتب را با ذکر شماره ثبت مدرک به دفتر امور فارغ التحصیلان سازمان مرکزی ،اعلام نماید تا موضوع در بانک اطلاعات فارغ التحصیلان درج شود تا از سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود.

توضیح بند۳:
۳-۱تهیه یک برگ استشهاد محلی که حداقل به امضای سه نفر رسیده باشد.
۳-۲تائید یکی از امضاها،توسط دفاتر اسناد رسمی.
۳-۳تهیه آگهی فقدان مدرک تحصیلی .
۳-۴ نشر آگهی در یکی از روز نامه های کثیر الانتشار در سه نوبت ( استانی نباشد و توزیع آن مربوط به کل کشور باشد .هر دو هفته یک بار با هزینه شخصی فارغ التحصیل)وتسلیم اصل روزنامه ،به واحد دانشگاهی.

توضیح بند۴:
با توجه به هزینه های مربوط به صدور مدرک المثنی ،برای صدور دانسنامه و گواهینامه مصوب، فارغ التحصیل می بایست مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب ۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴سیبا- نزد بانک ملی، به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاداسلامی واریز نماید وقبض آن را تحویل واحد نماید.
۵-در صورت انجام مراحل بند۱تا۴ واحد دانشگاهی می تواند به شرح ذیل نسبت به در خواست فارغ التحصیل و ارسال مدرک به سازمان مرکزی اقدام نماید.

الف-گواهینامه موقت:
در صورتیکه فارغ التحصیل گواهینامه موقت خود را مفقود نموده باشد با انجام مراحل بند ۱ تا۳ مدرک گواهی موقت تحویل خواهد شد.
توجه۱:مدرک موقت یک بار صادر می شود و المثنی ندارد.
توجه۲:درصورت مفقودی مدرک موقت ، هزینه موضوع بند ۴ اخذ نخواهد شد .

ب –دانشنامه و گواهینامه های مصوب:
در صورتیکه دانشنامه و یا گواهی مصوب فارغ التحصیل مفقود گردیده باشد فارغ التحصیل می بایست مراحل ۱تا۴ را انجام داده و واحد دانشگاهی کلیه مدارک مربوطه (استشهاد محلی ،آگهی روزنامه ،اصل فیش پرداختی ،تصویر تعهدنامه فارغ التحصیل را به همراه مدرک المثنی صادره ، جهت بررسی و تائید نهایی به دفتر فارغ التحصیلان ساز مان مرکزی ارسال، تا تایید گردد.
مدارک آسیب دیده وغیر قابل استفاده:

درصورتیکه دانشنامه ویا گواهینامه مصوب فارغ التحصیل به انحای مختلف غیر قابل استفاده باشد،درخواست فارغ التحصیل برای مدرک المثنی به شرح ذیل امکان پذیر خواهد بود:

۱-ارائه اصل مدرک آسیب دیده به واحد دانشگاهی که غیرقابل استفاده بودن آن به تشخیص و تایید واحد دانشگاهی برسد.
۲-درخواست صدور مدرک المثنی ،با ذکر علت آسیب دیدگی مدرک توسط فارغ التحصیل .
۳-پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال به شماره حساب سیبا۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی.
با شرایط فوق ، واحددانشگاهی می تواند کلیه مدارک فوق الذکر را به همراه مدرک المثنی ،جهت بررسی وتایید ،به سازمان مرکزی ارسال نماید.

تغییرمشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل:
درصورتیکه مشخصات شناسنامه ای به استناد رای دادگاه و سند رسمی اداره ثبت احوال تغییرنماید اصلاح مدرک برای فارغ التحصیل به شرح ذیل خواهد بود:
۱-درصورتیکه دانشنامه برای فارغ التحصیل صادر نشده باشد واحد دانشگاهی می تواند پس از احراز تغییر مشخصات شناسنامه ای فارغ التحصیل ، دانشنامه را بدون هیچگونه هزینه ای با مشخصات جدید صادر و به همراه تصویربرابر اصل شده رای دادگاه و تمام صفحات شناسنامه جدید ،برای تایید به سازمان مرکزی ارسال نماید.
۲-درصورتیکه تغییرات شناسنامه ای بعداز صدور دانشنامه انجام شده باشد فارغ التحصیل می بایست مبلغ سیصد هزار ریال بابت صدور مدرک با مشخصات شناسنامه جدید ، به حساب سیبای بانک ملی۰۱۰۴۴۶۰۴۴۶۰۰۴ به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واریز و واحد دانشگاهی مدارک لازم را شامل دانشنامه ویا گواهینامه مصوب قبلی ،تصویر برابر اصل شده رای دادگاه ، تمامی صفحات شناسنامه وفیش مبلغ واریزی را جهت ابطال مدرک قبلی و تایید مدرک جدید به سازمان مرکزی ازسال نماید.
لازم به ذکر است مدرک المثنی به هر علت فقط یک بار صادر می گردد و مجددا مدرک دیگری صادر نخواهد شد.

‹‹آيين­ نامه پذيرش بدون آزمون فارغ ­التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني››
 

براساس ابلاغيه شماره ۷۳۲/۲۱ مورخ ۲۳/۰۳/۸۵ موضوع جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۸۴ شوراي هدايت استعدادهاي درخشان دانشگاه آزاد اسلامي فارغ التحصيلان ممتاز مقطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته و كارداني واحدهاي دانشگاهي و مراكز آموزشي خود را براساس ضوابط و مقررات ذيل در مقطع بالاتر در همان رشته و گرايش پذيرش مي نمايد.

 

 ضوابط تعيين فارغ ­التحصيل ممتاز:

ماده ۱) معدل كل حداقل ۱۷ باشد. (كارشناسي ­پيوسته و ناپيوسته) معدل كل ۱۸ باشد (كارداني)

۱-۱- دانشجوياني كه داراي دروس معادلسازي شده باشند اگر چه داراي شرط معدل بالا باشند مشمول اين آيين­نامه نمي­باشند.

۲-۱- دانشجوياني كه از ماده ۴۷ آيين ­نامه آموزشي (نيمسال جبراني) استفاده كرده باشند مشمول اين آيين­نامه نمي­شوند.

ماده۲) جزء ده درصد فارغ­ التحصيلان برتر براساس تعداد ثبت ­نام شدگان واحد دانشگاهي و يا مركز آموزشي در رشته ذيربط و در سال ورود باشد.

ماده۳) حداكثر ظرف مدت ۸ نيمسال فارغ­التحصيل شده باشد. (كارشناسي­پيوسته) حداكثر ظرف مدت ۴ نيمسال فارغ ­التحصيل شده باشد.(كارشناسي­ ناپيوسته و كارداني)

۱-۲- دانشجوياني كه از مرخصي بدون احتساب استفاده كرده ­اند در صورتي مشمول اين آيين ­نامه مي‏شوند كه مجموع تعداد نيمسالهاي تحصيلي آنها از ۸ نيمسال براي دانشجويان كارشناسي پيوسته و ۴ نيمسال براي دانشجويان كارشناسي ناپيوسته و كارداني تجاوز نكرده باشد.

۲-۳- فارغ­التحصيلان رشته­ هايي كه براساس سرفصل مصوب طول مدت تحصيل آنان حداقل ۵ نيمسال (مخصوص كارشناسي­ ناپيوسته و كارداني) و ۹ نيمسال (مخصوص كارشناسي­ پيوسته) تعريف شده باشد مي­توانند از مزاياي اين آيين­نامه برخوردار شوند (اين موضوع شامل دروس پيشنياز دانشگاهي نمي­شود و تنها سرفصل مصوب ملاك عمل خواهد بود.)

ماده ۴) فارغ­ التحصيل واجدالشرايط اين آيين­ نامه در هر سال تحصيلي تنها براي يكبار و فقط در همان دوره امكان استفاده از اين آيين­ نامه را خواهند داشت.    

ماده ۵) پذيرش دانشجو فقط در رشته همنام امكان­پذير است.

۱-۵- در صورتيكه گرايش فارغ­ التحصيل در مقطع بالاتر وجود نداشته باشد يكي از گرايش­هاي رشته مورد نظر توسط فارغ­التحصيل انتخاب شده و در فرم اين آيين ­نامه درج گردد.

۲-۵- پذيرش در رشته ­هايي كه فاقد رشته همنام در مقطع بالاتر باشند با تشخيص مركز آزمون صورت مي­گيرد.

 

 

 مدارك مورد نياز براي صدور ريز نمرات قابل ترجمه:

 

1- يك برگ تصوير دانشنامه پايان تحصيلات .

2- تقاضاي كتبي توسط فارغ التحصيل وبا ارائه كارت شناسائي معتبر.

3- واريز مبلغ70000ريال به حساب سيبا شماره0104460446004

نزد بانك ملي شعبه زبرجد تهران  به نام دانشگاه دانشگاه آزاداسلامي

وارائه آن به اداره فارغ التحصيلان واحد.

آنچه دانش آموختگان علوم پزشكي حتماً بايد بدانند:

انجام امور فارغ التحصيلان رشته هاي علوم پزشكي شرايط خاص خود را داشته و در اولين مرحله پرونده در اداره امور فارغ التحصيلان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تائيد فراغت دانشگاه از طريق سيستم پورتال،اطلاعات دانش آموخته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي انتقال مي يابد.(پيشنهاد مي گردد دانش آموختگان در اولين فرصت نسبت به تسويه حساب نهايي خود اقدام نمايند.)

در اين زمان هيچگونه مدركي در واحد صادر نمي شود اما در صورت استعلام سازمانها يا مراكز پاسخ به صورت محرمانه ارسال خواهد شد.اينك براي آشنايي بيشتر به تفكيك هر رشته مراحل انجام امور اعلام مي گردد:

رشته پرستاري   وعلو آزمایشگاهی (مقطع كارشناسي):

حدود ۲ هفته پس ازتسویه حساب در اداره فارغ التحصیلان واحد و تائيد فراغت به سايت /http://tarh.behdasht.gov.irمراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

پس از انجام طرح يا داشتن شرايط معافيت از طرح، گواهي مربوطه را به همراه ۲ نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلان واحد ارائه نمائيد تا مراحل صدور مدرك آغاز شود.

رشته مامايي(مقطع كارشناسي):

طرح خدمت قانوني براي دانش آموختگان اين رشته اختياري مي باشد ليكن جهت اخذ مجوز صدور مدرك تحصيلي و دريافت آن انجام يكي از مراحل زير نياز است:

۱-انجام طرح و ارائه اصل پايان طرح و ۲ نسخه تصوير آن به اداره فارغ التحصيلي

جهت انجام طرح، حدود ۲ هفته پس از تسویه حساب در ادراره فارغ التحصیلان واحد و تائيد فراغت در اداره فارغ التحصيلي به سايت اعلام وضعيت خدمت مشمولين طرح به آدرس: /http://tarh.behdasht.gov.ir/tftمراجعه و با وارد نمودن كد ملي و در صورت مشاهده پيام" اطلاعات شما دريافت شده است" جهت معرفي به طرح به اداره طرح دانشگاه علوم پزشكي شهرستان خود مراجعه كنيد.(فقط با كارت شناسايي ملي)

۲-مراجعه به اداره فارغ التحصيلي و اعلام انصراف از طرح به صورت كتبي پس از دريافت اطلاعات در سايت طرح. 

قابل توجه دانشجويان ترم آخر علوم و تحقيقات و فارغ التحصيلان علوم و تحقيقات

به منظور تسريع در صدور گواهينامه پايان تحصيلات لطفاً موارد ذيل را مورد توجه قرار داده و با همكاران دانشگاه هماهنگي

 فرمائيد تا در هنگام فارغ التحصيلي در حداقل زمان امور فارغ التحصيلي به انجام رسد:

۱-از كامل بودن پرونده و وجود مدارك مشروحه ذيل اطمينان حاصل نمائيد:

- فتوكپي تمام صفحات شناسنامه

- فتوكپي دوطرف كارت شناسايي ملي

- مدرك مقطع پايه معتبر

- تسويه حساب

- تائيديه تحصيلي مقطع پايه و ريزنمرات آن

- عكس قابل قبول و غيركپي كه بر روي گواهينامه موقت استفاده مي شود و با عكس موجود در سيستم كه بر روي

دانشنامه پرينت مي گردد يكسان باشد.

- تمبر مالياتي

- فيش هزينه بررسي و صدور مدارك

- فتوكپي مدرك نظام وظيفه براي آقايان

۲- در موارد زير اخذ مجوز از گروه و تائيد مدير كل آموزش نياز است:

- چنانچه با پايان نامه بيش از ۴ واحد درسي اخذ شده باشد.

- در مواردي كه دروس مشابه از مقطع پايه به عنوان جبراني پذيرفته شود

- اگر درسي انتخاب و به دليلي پاس نشود و در ترمهاي بعدي نيز انتخاب نشده باشد.

- چنانچه جمع تعداد واحدهاي پاس شده بيش از سرفصل دروس باشد.

- چنانچه در آزمون ورودي رشته بدون گرايش بوده و در زمان فارغ التحصيلي مدرك با گرايش صادر شود.

۳-در موقع تحويل پرونده به فارغ التحصيلي علاوه بر مدارك قبلي اسناد ذيل نيز بايد پيوست گردد

-اصل صورتجلسه دفاع بدون خدشه و خط خوردگي با امضاء و مهر كامل (اين فرم بايد مطابق فرم علوم و تحقيقات بوده و

تعيين سقف شده باشد)

-فرم تأييد مقاله با امضا و مهر مدير پژوهشي واحد

- صفحه اول مقاله امضا و مهر مدير پژوهشي واحد

-مجوز مرخصي ها با تائيد مدير كل آموزش(در صورت لزوم)

-در صورتيكه در هر موردي رعايت مقررات آموزشي نشده باشد مجوز لازم است.

-مجوز انتقال از واحد مبدا و مقصد براي انتقالي ها (در صورت لزوم)

-سند پذيرش (براي دانشجويان انتقالي ها اين سند از دو واحد مبدا و مقصد نياز است.)

-مجوز ميهماني به انضمام دروس معرفي شده از واحد مبدأ و كارنامه واحد مقصد (در صورت لزوم)

-مجوز افزايش سنوات (در صورت لزوم)

-وضعيت امتحان جامع براي دكتراي تخصصي

-وضعيت آزمون زبان براي دكتراي تخصصي

-شماره دانشجوئي بايد دائم بوده (اعلام شده از مركز آزمون)و با شماره موقت مدرك پايان تحصيلات صادر نمي شود.

-سوابق معادل سازي در صورت لزوم

ترم آخري ها حتماً بخوانند

با ابراز خرسندي از موفقيت شما در گذراندن دوره فعلي و آرزوي توفيق در مقاطع بالاتر نكات ذيل به منظور سهولت در امور فارغ التحصيلي به اطلاع مي رسد:

۱-  ازكامل بودن مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي اطمينان حاصل نمائيد.(بدون مدرك پايه و تائيديه آن ، مدرك مقطع بالاتر صادرنمي گردد.)

۲ - مندرجات مدرك مقطع پايه و تائيديه آن دقيقاً با شناسنامه و كارت شناسائي ملي همخواني داشته باشد.( به عنوان مثال كد ملي ۱۰ رقمي است، در مداركي كه به جاي شماره شناسنامه ،شماره ملي ذكر شده اگر تعداد ارقام آن كمتر از ۱۰ رقم باشد قابل قبول نيست.)

۳ در صورتيكه پرونده تحويلي به اداره فارغ التحصيلي بدون فتوكپي كارت شناسائي ملي باشد به آموزش برگشت و مدرك صادر نمي گردد.

۴ براساس بخشنامه هاي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري در مقاطع كارشناسي و كارداني به ميانگين كمتر از ۱۲ و در مقطع كارشناسي ارشد به ميانگين كمتر از ۱۴ مدرك تعلق نمي گيرد.

۵- آدرس و تلفن هاي ذكر شده در فرم تسويه حساب بايد خوانا باشد ودرصورت تغيير آن اطلاع دهيد(.ذكر تلفن همراه خود يا يكي از بستگان نزديك جهت تماس فوري لازم است.)

۶- رعايت نكردن مقررات آموزشي در واحدگيري و پيشنيازها باعث عدم صدور مدرك تحصيلي مي شود لذا موكداً توصيه مي گردد چنانچه موردي وجود دارد به شوراي آموزشي اطلاع دهيد تا در پايان تحصيلات ،بدون وقفه مدرك تحصيلي صادر گردد.

۷- پشت نويسي عكسها اغلب باعث مخدوش شدن آنها مي شود، لذا عكس ها به صورت چهره به چهره در پاكت گذاشته شود،ضمناً عكس فتوكپي رنگي و كامپيوتري قابل قبول نمي باشد.(عكسها بارعايت موازين اسلامي و عرف دانشجوئي،باشد.)

تذكر مهم: چنانچه قصد داريد عكس جديد و با شرايط فوق روي مدرك شما الصاق گردد حتماً عكسهاي قبلي را از مسئول رشته خود دريافت نمائيد تا اشتباهاً استفاده نگردد.

۸- هرگونه مغايرت شناسنامه با اطلاعات آزمون ورودي بايد با مدارك مستدل رفع شده باشد.

۹- .چنانچه قصد تغيير در مندرجات شناسنامه از جمله حذف پسوند شهرت را داريد قبل از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي اقدام شود.

۱۰-  مدرك فارغ التحصيلي فقط به شخص فارغ التحصيل يا وكيل قانوني وي با اخذ امضاء و اثر انگشت تحويل مي گردد.

۱۱- درخواست ريزنمرات قابل ترجمه، پس از صدور دانشنامه امكان پذير است.

۱۲- به فارغ التحصيلانيكه از وام بلندمدت استفاده كرده اند گواهينامه موقت تحويل مي گردد، اما تحويل دانشنامه منوط به تسويه وام مي باشد.

۱۳- اسامي دانش آموختگاني كه به موفقيت هاي علمي،شغلي و ...نائل آمده اند در دفتر افتخارات دانشگاه ثبت مي گردد،لطفاً موارد را به صورت مستدل به اداره امور فارغ التحصيلان اطلاع دهيد تا نسبت به تقدير در جشن ها اقدام شود.

۱۴- پس از تحويل پرونده به اداره فارغ التحصيلي بلافاصله گواهينامه پايان تحصيلات صادر مي گردد ،لذا چنانچه تمايل به استفاده از ماده ۴۷ آئين نامه آموزشي( ترميم معدل) را داريد قبل از ارسال پرونده اقدام نمائيد،پس از صدور گواهينامه تغيير در آن امكان پذير نيست.

۱۵- دانش آموختگان ممتاز جهت بهره مندي از اين امتياز لازم است از صدور دانشنامه خود اطمينان حاصل نموده و دفترچه آزمون مقطع بالاتر را مطالعه و طبق مندرجات آن اقدام نمايند

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.