خوابگاه الزاهرا(س)

خوابگاه های دانشجویی این واحد در قالب 2 باب خوابگاه برای خواهران خوابگاه الزهرا (س) به صورت ملکی اماده خدمات رسانی میباشد خوابگاه خواهران با ظرفیتی بالغ بر 700 نفر دانشجوی خواهر  کلیه دانشجویان غیر بومی متقاضی خوابگاه را پوشش داده ودر حال حاضر کلیه خواهران متقاضی استفاده از خوابگاه میتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
مسئول خوابگاه الزهراء خانم كلانتري داراي مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي است.
مقررات اسکان :
به منظور رعایت هرچه بهتر نظم و انظباط در خوابگاه وحفظ ارامش روحی دانشجویان ساکن رعایت ضوابط مندرج در این دستورالعمل به شرح ذیل برای کلیه دانشجویان ساکن درخوابگاه های دانشجویی الزامی است:
1- خوابگاه قسمتی از محوطه دانشگاه محسوب میشود که دانشجو موظف است در ابتدای هر ترم با مراجعه به سایت دانشگاه نسبت به ثبت نام اقدام نماید.
2- دانشجو بعد از انقضاء مهلت مقرر یا بعد از فراغت از تحصیل انصراف و اخراج از محل تحصیل حق استفاده ازخوابگاه را ندارد.
3-دانشجو حق واگذاری محل مسکونی و یا اموال دانشگاه در اختیار خود راب ه دیگران ( ولو مقیم ان خوابگاه) ندارد درصورت لزوم تعویض محل سکونت دانشجویی بااجازه کتبی امور دانشجویی یا امور خوابگاه ها امکان پذیر خواهد بود.
4- نظافت اتاق های خوابگاه و رعایت بهداشت عمومی به عهده ساکنین است.
5- هرگونه تغییر یا تعویض قفل وسایر وسایل موجود در اتاق مربوطه بدون مجوز امور خوابگاه ها و سرپرست خوابگاه ممنوع است.
6- دخالت در امور فنی و خدماتی و تاسیساتی از قبیل اب و برق و تلفن ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه نقص باید به مسئول مربوطه اطلاع داده شود.
7- هر دانشجو موظف به حفظ امال شخصی خود خواهد بود و مسئول خوابگاه دراین رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
مقررات انظباطی:
1- ایجادهرگونه سروصدا مزاحمتی که موجب سلب اسایش ساکنان خوابگاه گرددو یاا نجام اعمال خلاف شرع موجب اخراج ازخوابگاه و درصورت لزوم تعغیب قانونی خواهدبود.
2-دانشجویان حق تبخ غذادراتاق مسکونیه خودندارد.
3-رعایت ادب واحترام متقابل بین دانشجویان ومسئولین خوابگاه الزامیست.
4-ورودوخروج خواهران و برادران دانشجو و مهمانان آنها با ظاهر و پوشش نامناسب ممنوع است.
5-استفاده ازلوازم ارایش برای دانشجویان درخوابگاه ممنوع است.
6-رعایت کامل حجاب اسلامی برای خواهران وپوشش مناسب برای برادران خوابگاه ها الزامی است.
7-نگهداری واستفاده ازابزارالات غیرقانونی مثل (لوازم قمار-نوارهای مبتذل وغیره) درخوابگاه دانشجویی ممنوع است.
8-استعمال دخانیات-نواختن ابزاروالات موسیقی -بلندنمودن بیش ازحدرادیووتلویزیون درخوابگاه های دانشجویی ممنوع است.
9-آوردن زیورالات واشیاع قیمتی درخوابگاه ممنوع است.
10-درساعت 22تا5بامداددرخوابگاه سکوت عمومی اعلام میشود ودانشجویان ملزم به رعایت سکوت وآرامش خواهندبود.
ج)مقررات ملاقات دانشجویان خواهرساکن خوابگاه ها
1-هریک ازآشنایان یابستگان دانشجوکه به عنوان مهمان مراجعه فرمایند پس ازشناسایی و تکمیل فرم ورودی به همراه میزبان میتوانندواردخوابگاه شوند.
2-اقامت شبانه ی مهمان درخوابگاه های دانشجویی مجاز نمی باشد.
3-تنها افرادی می توانندبه ملاقات دانشجو بیایندکه کتبا درابتدای ترم توسط اولیای قانونی دانشجومعرفی شده باشند.
4-جهت ملاقات همسردانشجو ارائه ی مدارک مستند ازدواج مثل شناسنامه یا سند ازدواج الزامی است.
5-به منظورملاقات سایربستگان ارائه ی کارت شناسایی الزامی است.
6-مسئولین خوابگاه موظفند ازملاقات افرادی که قبلاتوسط ولی دانشجوی معرفی نشده اند جلوگیری ودرصورت مشاهده واردرابه مسولین ذیربط گزارش نمایند.
7-چنانچه دانشجویی به عنوان مهمان کمترازیک روزبه خوابگاه مراجعه نمایدمسئول خوابگاه موظف است کارت شناسایی وی ومیزان رااخذوساعت وورودوخروج مهمان راثبت نمایدواخرین مهلت خروج رادرصورت عدم رعایت فاصله ی زمانی به نام برده گوش زدنمایدوخروج وی راخواستارگردد.
8-دانشجویه مهمان فقط می توانددانشجویه دانشگاه ازاداسلامی واحدمربوطه باشدودانشجویان دیگربا مجوز اموردانشجویی اجازه ورودبه خوابگاه راخواهندداشت.
ه)ساعت ورودوخروج دانشجویان خواهر
1-ساعت خروج دانشجوازخوابگاه ساعت7:15صبح واخرین ساعت ورودیه ایشان به خوابگاه درنیم سال اول سال تحصیلی 19:30ودرنیم سال دوم سال تحصیلی وترم تابستان 20:30می باشد.
2-به منظورورود و خروج دانشجو درمواقع غیرازساعات تعیین شده نیازبه اخذمجوز از امور دانشجویی می باشد.
3-درصورت تاخیردانشجو از ساعات مقرر در نوبت اول تدکرشفاهی درصورت تکرارمراتب به امورخوابگاه ها اعلام تا ضمن مشخص شدن علت تاخیر برابر مقررات باوی رفتارگردد.
د)اخذمرخصی  داخل وخارج شهردانشجویان خواهر
1-جهت خروج ازخوابگاه دانشجویه متقاضی مرخصیه ی داخل شخصی موظف است مراتب راتابیش ازساعت20 کتبا به مسئول خوابگاه اطلاع دهد.
2-مسئول خوابگاه موظف است مراتب را بامشخصات ثبت شده مربوط به افرادی که والدین دانشجودرزمان ثبت نام معرفی نموده اندتطبیق داده و اجازه ی مرخصی را صادرنماید.ضمنا خروج دانشجو از خوابگاه بدین صورت امکان پذیرمی باشدکه افرادو یا خویشاوندانی که والدین درهنگام ثبت نام خوابگاه مشخصات انها را قید نموده انددرخوابگاه حضوریابندو با اخذمرخصی دانشجو می تواندبه منزل آنها برود.
3-مسئول خوابگاه می تواند درصورت لزوم به منزل خویشاوند دانشجو مراجعه ویابه صورت تلفنی حضوری درانجارا بررسی نماید.
4-دانشجوموظف است مدت مسافرت خودرامشخص و مورد راکتبا24ساعت قبل ازخروج ازخوابگاه به مسئول مربوطه ارائه نماید.
5-درصورت لزوم مسئول مربوطه می تواند مدارک مستندمبنی برمسافرت دانشجو(مثل بلیط وغیره)راکنترل کرده وتاریخ وساعت خروج وآدرس مقصددانشجو را ثبت نماید.
6-اجازه ی مرخصیه دانشجوجهت مراجعه به شهرستانی غیرازمحل سکونت خودمستلزم ارائه ی مجوزکتبی والدین قانونی و دانشجو قبل ازعزیمت وی می باشد.
7-دانشجوپس ازبرگشت موظف است حضورخودرابه مسئول مربوطه اعلام ودردفترثبت نماید.
8-درصورت تاخیردانشجوموظف است مدارک لازم مبنی برموجه بودن تاخیرخودرابه مسئول ارائه نماید.
امکانات خوابگاه
درهراتاق داراي موكت وقالی- یخچال- -فایل-جاکفشی-ودرهرراهرو فریزرو درهرآشپزخانه اجاق گاز وآب سردکن می باشد.
در هر فازاتاق كامپيوتر (مجهز به سيستم هاي كامپيوتري و اينترنت) واتاق مطالعه ميباشد.
در محوطه خوابگاه دستگاههاي ورزشي مكانيكي وميز تنيس موجود ميباشد.
 
 
هزینه های خوابگاه 
1-شهریه یک ترم   :      5000000 ریال
2-شهریه اسکان موقت  :   150000 ریال
نحوه ي ثبت نام خوابگاه:
دانشجويان محترم جهت ثبت نام خوابگاه (بعداز انتخاب واحد) وارد سايت دانشگاه شده ، و ايتم خوابگاه را انتخاب نموده و با كليك بروي پرداخت الكترونيكي هزينه ي پيش پرداخت رزرو خوابگاه نسبت به پرداخت شهريه خوابگاه به صورت اينترنتي اقدام نماييد سپس ايتم عمليات رزرو و تخصيص ساختمان و اتاق  را انتخاب و اتاق مورد نظر را رزرو كنين ضمنن دانشچويان مي توانند اطلاعات لازم درمورد وضعيت اتاق و دانشجويان ساكن را در نمايه ي اسكان خوابگاه ببينند.
 

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.