مشمولان وامورمعافيتها

دفاع از استقلال وتماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران وجان ومال ناموس مردم، وظيفه ديني وملي هرفرد ايراني است ودر اجراي اين وظيفه کليه اتباع ذکور دولت جمهوري اسلامي ايران ، مکلف به انجام خدمت وظيفه عمومي برابر مقررات قانون مي باشند. مراجعه به قوانين واستفاده ازمتون آن بدون ورود در مباحث پيچيده وبعضا محتاج به تخصص واطلاع از اصول وکليات قانوني مي تواند باعث پيشگيري برخي از جرايم ويا مانع تضييع حقوق افراد گردد واطلاع از قوانين مي تواند باعث اجراي بهتر وسريعتر قوانين شود.

مشمول کسي است که درشمول قانون خدمت وظيفه عمومي قرار گيرد وهر فرد ذکور ايراني در ماهي که طي آن به سن 18 سال تمام مي رسد مشمول مقررات خدمت وظيفه عمومي است.

در اين راستا مشمولان وامور معافيتهاي دانشگاه به عنوان رابط بين دانشگاه وسازمان وظيفه عمومي ناجا مي باشد.

شرايط اوليه ثبت نام:

کليه داوطلبان مرد که به هنگام پذيرش در دانشگاه (باآزمون/ وبدون آزمون) (قبولي قطعي /يا ثبت نام) داراي يکي از شرايط ذيل باشند.

-        داراي کارت پايان خدمت هوشمند

-        داراي کارت معافيت دائم هوشمند(پزشکي،کفالت ،موارد خاص)

-        مشمولان داراي برگ معافيت موقت بدون غيبت درمدت اعتبار

-        متولدين نيمه اول سال1344 وقبل ازآن به شرطي که تغيير سن نداده باشند.(50سال تمام)

-        کارکنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه گواهي اشتغال بخدمت ومتعاقبا موافقت ازنيروي انساني سازمان مربوطه

-        دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه يا پيش دانشگاهي که بصورت پيوسته مشغول بتحصيل بوده وتا تاريخ 30/06/94 در سنوات مجاز (ورودي ماقبل 91) ديپلم 22 سالگي وپيش دانشگاهي تا 24 سالگي ،( بعد از91 ) ديپلم وپيش دانشگاهي تا پايان 20سالگي فارغ التحصيل گرديده اند.

فارغ التحصيل ديپلم يا پيش دانشگاهي داراي برگ اعزام بدون غيبت که تاريخ اعزام به خدمت آن سپري نشده باشد، وچنانچه در موعد مقرر به خدمت اعزام نشوند ، غايب محسوب مي شوند.

تبصره: افرادي که در سن مشموليت ترک تحصيل حضوري داشته وبصورت داوطلب آزاد موفق به اخذ مدرک ديپلم يا پيش دانشگاهي شده اند ، به شرط نداشتن غيبت وسپري نشدن بيش ازيکسال ازمدرک تحصيلي.

-        دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ کارت معافيت دائم از نظر مقررات سازمان وظيفه عمومي ناجا مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند، بجزء افرادي که قبل از سن مشموليت اخراج شده اند.

-        کارکنان وظيفه (سربازان حين خدمت) بدون غيبت اوليه به شرطي که درمقاطع کارشناسي وبالاتر پذيرفته شوند،( مقطع کارداني مجاز نمي باشد) از خدمت ترخيص خواهند شد.

-        کارکنان وظيفه که خدمت آنان 31/06/94 به پايان رسيده است، با ارائه گواهي يا کارت پايان خدمت مجاز به ثبت نام مي باشند.

-        سربازاني که خدمت دوره ضرورت را حداکثر تا 30/11/94 به اتمام مي رسانند، درصورت موافقت دانشگاه مي توانند شروع بتحصيل خود را تا اتمام خدمت به تعويق انداخته وسپس با ارائه گواهي پايان خدمت ويا کارت پايان خدمت اشتغال بتحصيل نمايند.

-        تحصيل همزمان با انجام خدمت سربازي در هيچ يک از مقاطع از مقاطع تحصيلي مجاز نمي باشد.

-        مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نمي باشند و درصورت پذيرش ، معافيت تحصيلي صادر نخواهد شد.

-        سربازان جهت معافيت تحصيلي با برگ درخواست معافيت تحصيلي دانشگاه،به دفاترپليس +10شهرستان محل تحصيل مراجعه نمايند.

-        طلاب علوم ديني دارنده مدرک ديپلم يا پيش دانشگاهي داراي معافيت تحصيلي حوزوي به شرط آنکه مرکز مديريت حوزه هاي علميه، تاييد نمايد که طلبه قادر است ، ضمن اشتغال بتحصيل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نيز تحصيل نمايد، که با همان معافيت تحصيلي حوزوي اشتغال بتحصيل در دانشگاه بلامانع است.

-        زماني که حوزه علميه معافيت تحصيلي طلبه اي را خاتمه يافته اعلام نمايد، ادامه تحصيل طلبه در دانشگاه منوط به مجوز سازمان وظيفه عمومي ناجا وصدور معافيت تحصيلي دانشگاه مي باشد.

مهلت معرفي مشمولان:

دانش آموزاني که در سن 17 سالگي (سال تولد+17) يا قبل از آن در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل شوند، پس از رسيدن به سن 18 سالگي تمام ، شش/6 ماه مهلت معرفي خواهند داشت ، وچنانچه در مهلت 6 ماه در دانشگاه پذيرفته شوند، شرايط معافيت تحصيلي را خواهند داشت.

مثال: متولد 20/02/1376 فارغ التحصيل 30/03/1393 مهلت معرفي 20/08/1394

کليه دانش آموزاني که در سن مشموليت يا قبل از سن مشموليت در ماههاي خرداد ،تير وشهريور فارغ التحصيل گردند،جهت تحصيل از مهرماه منعي ندارند. سال تولد+ 18 تا پايان شهريور مهلت دارند.

 

 

مثال:

      تاريخ تولد                                   تاريخ اخذ مدرک                          مهلت معرفي

     20/02/75                                   31/03/93                                 31/06/94

      15/05/75                                  31/03/93                                 31/06/94

متولدين بهمن و اسفند چنانچه در دي ماه ، 18 سالگي يعني قبل از سن مشموليت فارغ التحصيل گردند به منزله فارغ التحصيل شهريور ماه همان سال بوده وتا پايان شهريور ماه سال آينده مهلت معرفي خواهند داشت.

مثال: متولد 20/11/75                 تاريخ اخذمدرک تحصيلي30/10/93      مهلت معرفي 31/06/94

امور مربوط به دانشجويان ذکور که از بدو ثبت نام در اين اداره صورت مي پذيرد:

1 –کنترل مدارک وتشکيل پرونده و هدايت دانشجويان به دفاتر پليس +10 جهت اعلام شروع بتحصيل دانشجويان ، به سازمان وظيفه عمومي ناجا به منظور صدور معافيت تحصيلي .

2 –کنترل ومجوز ثبت نام براي دانشجوياني که داراي کارت پايان خدمت هوشمند،کارت معافيت دائم هوشمند، ويا کارکنان شاغل بکار در سازمان آموزش وپروش ،نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، ونهادهاي دولتي مي باشند و استعلام از سازمان هاي ذيربط.

3 –در زمان قطع ارتباط دانشجويان با دانشگاه ، (فارغ التحصيل،انصراف،عدم مراجعه(ترک تحصيل) واخراج) موضوع جهت ابطال معافيت تحصيلي به سازمان وظيفه عمومي ناجا اعلام مي گردد.

4 –تاييد صدور گواهي اشتغال بتحصيل دانشجوياني که مشمول اخذ دريافت کارت معافيت دائم،(کفالت،مواردخاص،پزشکي و...،) مي شوند.

5 –تاييد صدور گواهي اشتغال بتحصيل براي سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت دانشجويان مشمولي که تقاضاي خروج موقت ازکشور(زيارتي،سياحتي،علمي،نيمه علمي) را دارند.

6 –در صورت ابهام در رابطه با دانشجوياني که از نظر مقررات نظام وظيفه ، منع تحصيل دارند، اين اداره پاسخگو ، و در صورت نياز جهت تعيين وضعيت ادامه تحصيل بامعاونت محترم وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي استان سيستان وبلوچستان مکاتبه مي نمايد.

7 –دانشجوياني که سقف سنوات معافيت تحصيلي آنان به اتمام مي رسد ،پس از صدور راي کميسيون موارد خاص دانشگاه، مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ، مکاتبه لازم جهت افزايش سقف سنوات معافيت تحصيلي با سازمان وظيفه عمومي ناجا صورت مي پذيرد.

صدور معافيت تحصيلي:

با توجه به حذف شرط پذيرش دانشجو در دانشگاه ازطريق آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي، صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان پذيرفته شده در تمام دوره هاي تحصيلي ، (بجزء تحصيلات تکميلي) بلامانع مي باشد. بنابراين تحصيل دانشجويان با آزمون وبدون آزمون مجاز بوده و داوطلبان صرفا با اعلام پذيرش از سوي دانشگاه و درصورت نداشتن غيبت ، واجد شرايط بهره مندي از معافيت تحصيلي مي باشند.

دانشجوياني که در حين تحصيل به سن مشموليت رسيده ويا مي رسند، تا زماني که به تحصيلات خود ادامه مي دهند، به شرط آنکه سقف سنوات معافيت تحصيلي را رعايت نمايند، از اعزام خدمت دوره ضرورت معاف مي باشند.

صدور معافيت تحصيلي جهت دانش آموزان ،دانشجويان وطلاب علوم ديني، موکول به ارائه گواهي اشتغال بتحصيل آنان از طريق مراجع ذيربط است ومدت اعتبار آن يکسال پس از صدور گواهي پايان تحصيلات در هر مقطع مي باشد.

مشمولين ديپلم يا پيش دانشگاهي که حداکثر يکسال پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه پذيرفته مي شوند، تا زماني که برابر تبصره 1 ماده 33 قانون وظيفه عمومي ، بتحصيل اشتغال دارند، مي توانند مشروط بر اينکه داراي غيبت غير موجه نباشند، از معافيت تحصيلي استفاده نمايند. اين معافيت براي هر مقطع فقط يکبار اعطاء خواهد شد.ضمنا معافيت تحصيلي دانشجويان انصرافي درطول مدت تحصيل فقط يکبار قابل تمديد است.

سربازان در حال خدمت بدون غيبت اوليه، درحين خدمت جهت ادامه تحصيل درمقاطع کارشناسي و بالاتر ،بجزء در زمانهاي اضطراري وجنگ بلامانع است.

با توجه به اينکه پايان سال تحصيلي، شهريور ماه هر سال مي باشد، لذا دانش آموزاني که قبل از سن مشموليت ويا سن مشموليت ودر ماههاي خرداد وتير فارغ التحصيل مي شوند، در حکم فارغ التحصيل شهريور ماه محسوب شده ويکسال مهلت آنان براي پذيرش در دانشگاه ويا معرفي براي انجام خدمت از پايان شهريور ماه محاسبه مي گردد.

تبصره: دانش آموزاني که در سن 17 سالگي يا قبل از آن در مقطع ديپلم يا پيش دانشگاهي فارغ التحصيل مي شوند، برابر ماده 19 قانون وظيفه عمومي ، پس از رسيدن به 18 سالگي تمام ، فقط 6 ماه مهلت معرفي خواهند داشت.

با توجه به اينکه حداکثر معافيت تحصيلي مقاطع تحصيل برابر تبصره1 ماده 33 قانون وظيفه عمومي ، دکتري تخصصي است ، لذا دانشجوياني که قصد ادامه تحصيل در مقاطع فوق دکتري يا فوق تخصصي پزشکي را داشته باشند، بايستي جهت ادامه تحصيل از سازمان وظيفه عمومي ناجا مجوز مربوطه را اخذ نمايند.

دانشجويان پس ازپذيرش در دانشگاه (درصورت نداشتن منع نظام وظيفه)جهت تحصيل در دانشگاه بايستي پس از اخذ برگ درخواست معافيت تحصيلي، به يکي ازدفاتر پليس+10مراجعه وجواب برگ معافيت تحصيلي را به اداره مشمولين دانشگاه تحويل دهند.

ميزان سنوات تحصيلي در مقاطع مختلف، دانشجويان مشمول ورودي مهر90به بعد برابر جدول ذيل مي باشد:

 

کارداني 5/2 سال

کارشناسي پيوسته 5 سال

کارشناسي ناپيوسته 3 سال

کارشناسي ارشد پيوسته6 سال

کارشناسي ارشد ناپيوسته 3 سال

دکتري پزشکي پيوسته 8 سال

دکتري تخصصي ناپيوسته 6 سال

دکتري پزشکي ناپيوسته،فوق تخصصي پزشکي وفلوشيپ پزشکي با مجوز سازمان وظيفه عمومي ناجا

 

 

سنوات ارفاقي ومهلت معرفي:

در مواقع ضروري و با تشخيص واعلام کميسيون موارد خاص دانشگاه، در صورت امکان اتمام تحصيل وموافقت وظيفه عمومي، حداکثر يکسال بمدت تحصيل اعلام شده اضافه خواهد شد.

درصورت موافقت مجاز بتحصيل خواهند بود، در غير اينصورت دانشجوي اخراجي محسوب وتا يکسال از تاريخ اخراج مهلت معرفي خواهند داشت(جهت تحصيل ويا معرفي بخدمت وظيفه)، ليکن مشمول بايستي دقت نمايد، که مدت استفاده شده، از فرصت يکساله پس از اخراج کسر خواهد شد.

چنانچه در سنوات ارفاقي نيز فارغ التحصيل نشوند جهت تحصيل در فرجه يکساله مجوز وظيفه عمومي اخذ گردد.

تبصره: دانشجويان ورودي مهر90به بعد که در مهلت معرفي ، فارغ التحصيل گردند،شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي مقطع بالاتر را نخواهند داشت.ضمنا مرخصي تحصيلي جزء سنوات منظور مي گردد.

معافیت تحصیلی برای هرمقطع فقط یکبار صادرمی شود،فارغ التحصیلان هرمقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی باشند،همچنین فارغ التحصیلان مقطع کاردانی مجاز به شروع بتحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته ،کارشناسی ارشدپیوسته،ودکتری پیوسته ونیزفارغ التحصیلان کارشناسی مجاز به شروع بتحصیل درمقطع کارشناسی ارشد پیوسته ودکتری پیوسته پزشکی،دندانپزشکی،داروسازی،ودامپزشکی نیستندبه استثنای رشته هایی که با تاییدوزارت علوم وبهداشت فاقدمقطع ناپیوسته بالاتر نیستند،که سنوات طی شده درمقطع جدید لحاظ خواهدشد.

دانشجویانی که تمایل به انصراف وشروع به تحصیل مجدد را دارند،در طول دوره های تحصیلی از دیپلم تا دکتری تخصصی فقط یکبار مجاز به انصراف در سنوات ارفاقی(سنوات مجاز و اولیه تحصیل)بوده وحداکثر تا یکسال بعد از تاریخ انصراف،می توانند مجددا شروع به تحصیل نمایند که تحصیل درمقطع پایین تر منعی نداشته ومدت تحصیل در سنوات جدید لحاظ نخواهد شد.

دانشجویان مقطع کارشناسی وبالاتر که پس از انصراف ،موفق به دریافت مدرک تحصیلی پایین تر می شوند در حکم فارغ التحصیل بوده وبه عنوان دانشجوی انصرافی محسوب نمی شوند،چنانچه مدرک اخذ شده در سنوات مجاز همان مقطع پایین تر به مشمول تعلق گرفته باشد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر بلامانع می باشد.

مثال:کاردانی در سنوات 5/2 سال.

سربازان حین خدمت از شرط عدم گذشت بیش از یکسال از تاریخ فراغت از تحصیل یا انصراف مستثنی بوده و در صورت نداشتن غیبت واحراز شرایط از خدمت ترخیص خواهند شد.

چنانچه دانشجویی حداکثر تا یکماه از آغاز سال تحصیل برای بار دوم از دانشگاه انصراف دهد درصورتي که در همان ترم تحصيلي از دانشگاه ديگري درخواست معافيت تحصيلي ارائه دهد،به عنوان يکبار انصراف تلقي شده ومجاز به تحصيل خواهد بود.

طلاب داراي مدرک تحصيلي ديپلم که از حوزه هاي علميه انصراف دهند وتقاضاي ادامه تحصيل در دانشگاه را دارند، چنانچه بدون اخذ مدرک (سطح1را به پايان نرسانده باشند)، چنانچه انصراف دهند در صورت نداشتن غيبت اوليه شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه را خواهند داشت.آندسته از طلاب انصرافي که موفق به پايان رساندن سطوح مختلف حوزوي شده اند ضمن نداشتن غيبت اوليه صرفا مي توانند در مقاطع تحصيلي بالاتر از مقطع همطراز از سطح اخذشده حوزوي ادامه تحصيل دهند.

دانشجوياني که دانشگاه محل تحصيل آنها منحل شود وبه شرطي که غايب شناخته نشوند درصورت پذيرش در ساير دانشگاهها مدت تحصيل انجام شده،جزو سنوات معافيت تحصيلي محسوب نخواهد شد.

تغييررشته دانشجويان به دانشگاههاي ديگر:

تغيير رشته وانتقال درهمان مقطع صورت گرفته باشد،تغيير رشته به مقطع پايين تر درجهارچوب سقف سنوات تحصيلي مربوطه بلامانع است.

امکان فراغت ازتحصيل درسنوات مجاز وجود داشته باشد.

دانشجوياني که پس ازشروع به تحصيل درنيمسال اول وبا اعلام نتايج قبولي رشته هاي نيمه متمرکز از سوي سازمان سنجش در نيمسال دوم پذيرفته شوند،درحکم دانشجوي انتقالي بوده ونياز به انصراف ندارند،معافيت تحصيلي با احتساب به سنوات طي شده به مقطع جديد تبديل خواهدشد،دراين گونه موارد تغيير رشته توام باانتقال وتغيير مقطع بلامانع بوده،مشروط بر اينکه در يک آزمون شرکت کرده باشد.

انتقالي به دانشگاههاي خارج ازکشورمجاز نمي باشد.

ثبت انتقال با ارائه نامه از دانشگاه مقصد به دفاتر پليس+10.

درصورتي که دانشجو قبل از ثبت نام دردانشگاه،درمراحل رسيدگي به معافيت پزشکي قرار داشته باشد،ادامه رسيدگي به درخواست پزشکي بلامانع است.همچنين درحين تحصيل بلامانع است.

معافيت تحصيلي براي دانشجويان خارج ازکشورحسب موردبا درخواست ازطريق نمايندگي جمهموري اسلامي ايران درکشورمربوطه ،و وزارت خانه هاي علوم وبهداشت يا سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي وتوسط سازمان وظيفه عمومي ناجا صادر مي گردد.مدت تحصيل دانشجويان خارج ازکشور ازلحاظ معافيت،همانند دانشجويان داخل کشور مي باشد.

فارغ التحصيلان مقطع متوسطه داخل کشورمجاز به ادامه تحصيل در دانشگاههاي خارج ازکشورقبل از اخذ مدرک کارشناسي داخل کشور نمي باشند.

اعاده به تحصيل قبلي دانشجويان انصرافي:

همان دانشگاه،همان مقطع وهمان رشته.

قبل از ورود به سنوات ارفاقي موارد خاص انصراف نداده باشد.

ازتاريخ انصراف تا اعاده به تحصيل بيش ازيکسال سپري نشده باشد.

موافقت دانشگاه وسازمان وظيفه عمومي ناجا.

مشمول بخدمت اعزام نشده باشد.

مدت سپري شده ازانصراف ت اعاده بتحصيل درسنوات لحاظ خواهد شد.

اعاده به تحصيل دانشجويان اخراجي:

مجارنبوده مگر اينکه دانشگاه اخراج را ناشي از اشتباه کاربران ويا به دلايل موجه(راي ديوان عدالت اداري) اعلام نمايد.

مدت اخراج جزء سنوات محسوب گرديده، واعاده به تحصيل درسنوات مجاز باشد،درفرجه يکساله همان مقطع ورشته برابر درخواست کميسيون موارد خاص دانشگاه باشد.

درصورت عدم بازگشت دانشجويان اخراجي درفرجه يکساله امکان استفاده ازمعافيت تحصيلي را ندارند.

فارغ التحصيلان دانشگاهها که درسنوات مجازتحصيلي(سنوات اوليه+سنوات ارفاقي) فارغ التحصيل مي شوند،درصورتي که تاريخ فراغت آنان درشش ماهه اول سال باشد،به منزله فارغ التحصيل شهريور ماه همان سال تلقي شده، و تا پايان شهريور سال بعدمهلت معرفي خواهند داشت.

اعلام تاريخ فارغ التحصيل،انصراف،اخراج فقط دريک نوبت.

عدم پذيرش وثبت نام از دانشجوبدون معافيت تحصيلي.

عدم پذيرش درخواست معافيت تحصيلي بهمن ماه ازمهرماه،به دليل داشتن اعزام وثبت ابطال اعزام يا عدم اعزام مشمول وغيبت خوردن.

دقت درمدرک تحصيلي قبلي ارائه شده بخصوص مقطع متوسطه که بصورت حضوري وغيرحضوري بوده وهمچنين تاريخ مدرک تحصيلي جهت ارائه به دفاتر پليس+10.

مثال: دي ماه94-93        خرداد 94-93

عدم ترخيص سربازاني که ازبهمن شروع به تحصيل مي نمايند از مهرماه.

خروج ازکشور:

مشموليني که به سن مشموليت نرسيده اند نياز به مجوز وظيفه عمومي ندارند.

مثال: متولد29/12/76 ازتاريخ 02/12/94 مشمول مي شود و تا تاريخ 30/11/94 نياز به مجوز وظيفه عمومي ندارند.

جهت رسيدگي به درخواست خروج ازکشور:

1 –داشتن معافيت تحصيلي.

2 –گواهي اشتغال به تحصيل و درخواست خروج ازکشور که شامل مشخصات دانشجو،کدملي،سال ورود،مقطع،محدوده زماني سفر، نوع سفر(زيارتي،سياحتي،علمي،نيمه علمي) و کشور باشد.

3 –اقدام از معاون وظيفه عمومي مرکز استان محل تحصيل يا سکونت.

4 –خروج از کشور ستاد عمره دانشجويي وستاد عتبات :درخواست ستاد وتعهدآن ستاد.

5 –خروج از کشور جهت مسابقات ورزشي توسط دفتر امور مشترک فدراسيون در سازمان تربيت بدني.

6 –خروج ازکشور جهت ادامه تحصيل درمقطع کارشناسي ارشد وبالاتروزارت علوم وسازمان وظيفه عمومي ناجا.

مشمولان غايب با اجازه سازمان وظيفه عمومي ناجا جهت پيگيري درمان و مداوا با تاييد شوراي عالي پزشکي.

عدم تحصيل در مهلت معرفي يکساله.

مشمولي که ضبط وثيقه شده ،چنانچه وارد غيبت شده باشد خدمات داده نمي شود واگر وارد غيبت نشده باشد مانعي ندارد.

     نوع سفر

  مبلغ وثيقه

   محدوده زماني سفر

     منظور از سفر

   زيارتي

20000000ريال

30روزه /حج تمتع60روزه

       زيارت

علمي

50000000ريال

30 روزه

شرکت در کنفرانس،همايش علمي،يا ارائه مقاله

نيمه علمي

80000000ريال

30روزه

افزايش اطلاعات،شرکت در آزمون ها

غيرعلمي

150000000ريال

20روزه

معلومات فردي،بازديدبستگان

مطالعاتي

150000000ريال

دکتري12ماهه/کارشناسي ارشد6 ماهه

سفرهاي دانشجويان دکتري وارشدجهت تحقيق،آزمايش يا تجربيات

 

 

محدوديتي در دفعات خروج نمي باشد.تاخير در ورود 6 ماه ممنوع الخروج مي باشد.

جهت سفرهاي علمي ونيمه علمي پس از درخواست دانشگاه محل تحصيل در استان سيستان وبلوچستان ،تاييديه دانشگاه منتخب الزامي مي باشد.

دانشگاههاي منتخب:» دانشگاه آزاد اسلامي واحدزاهدان،دانشگاه سيستان وبلوچستان،دانشگاه علوم پزشکي زاهدان،زابل وايرانشهر.

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.