نقل وانتقالات

شرح وظایف :رسیدگی به درخواستهای ثبت شده درسامانه نقل وانتقالات دانشجویی به منظورتصمیم گیری عادلانه وتسهیل درفرایند میهمانی وانتقال دانشجئویان ضمن ایجاد وحدت رویه با حفظ استانداردهای آموزشی وپژوهشی به نزدیک ترین دانشگاه محل زندگی خانواده تدوین می شود وازلحاظ 1-کنترل دقیق  اطلاعات  آموزشی ثبت شده توسط دانشجویان متقاضی 2-کنترل مدارک اسکن شده درسامانه بر اساس نوع درخواست 3-اخذ لیست دانشجویان متقاضی وطرح درجلسه انتقالات 4- ثبت موافقت ویا مخالفت بر اساس رای اعضاء درسامانه انتقالات 5-اخذ مجوز های لازم ومعرفی به آموزش جهت ارسال لیست دروس ویا ثبت نام درواحد5-گزارش عملکرد به اداره محترم آموزش وامور مالی جهت اقدامات بعدی

زمان ونحوه ثبت نام:

دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی باید درخواست خودرابا اطلاع کامل ازمفاد آئین نامه درزمان مقرر درسامانه نقل وانتقالات دانشجویی دانشگاه ثبت وباتوجه به مورد درخواست نسبت به اسکن مدارک مربوطه اقدام نماید تادراسرع وقت نسبت به بررسی واعلام نظر درخواست ثبت شده اقدام گردد.بدیهی است دانشجو مسئول صحت مدارک ارائه شده درخصوص شرایط خاص خود خواهد بود ودرصورت عدم احراز هریک از اطلاعات ارائه شده ضمن سلب امکان میهمانی یا انتقال مطابق مقررات انضباطی دانشگاه وقوانین موضوعه باوی برخورد خواهد شد.نقل وانتقالات دانشجویی از واحد زاهدان به سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی وبلعکس از سایر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به واحد زاهدان درهرسال تحصیلی  طی دونیمسال اول ودوم که نیمسال اول از تاریخ 15/09/...ونیمسال دوم از تاریخ 30/09/.... جهت ثبت نام دانشجویان متقاضی درسایت اینترنتی انتقالات به آدرس www.stu.iau.ir فعال می باشد. که ممکن است براساس موافقت سازمان مرکزی بازده زمانی فوق تمدید گردد.

 

اعضاء کمیسیون انتقالات :

1-ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان 2-معاونت محترم دانشجویی وفرهنگی استان 3-معاونت محترم آموزشی استان4-مسئول نقل وانتقالات دانشجویی

هزینه بررسی مدارک انتقال یا میهمانی:

مقطع تحصیلی

کاردانی پیوسته وناپیوسته

کارشناسی پیوسته وناپیوسته

کارشناسی ارشد

دکتری

هزینه بررسی مدارک

325000

625000

945000

1455000

 

شرایط نقل وانتقالات دانشجویی:

2-ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس ازدواج ویا متارکه :

2-1انتقال یا میهمانی آن دسته ازدانشجویانیکه پس از ثبت نام درآزمون دانشگاه ازدواج دائم نموده اندبه شهر محل زندگی همسر یا نزدیکترین واحد دانشگاهی به محل زندگی که رشتهد درآن دایر باشد انجام پذیر است

2-2انتقال یا میهمانی دانشجویان مرد که پس از ثبت نام درآزمون دانشگاه ازدواج نموده اند به محل سکونت

3-2انتقال یا میهمانی دانشجویان متاهل زن که پس از ثبت نام درآزمون دانشگاه متارکه نموده اند به شهر محل زندگی خانواده انجام پذیر است (به استثنای واحدهای گروه 1)

ماده 3-ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس خانواده شاهد وایثارگران

ماده 4-ضوابط انتقال یا میهمانی دانشجویان بیمار ومعلول

ماده 5-ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس سرپرستی که از مراجع ذیصلاح قضایی اخذ شده باشد

ماده 6-ضوابط میهمانی بر اساس چند دانشجویی : که شامل برادر وخواهر وپدر ومادر وهمسر نیز می باشد

-ماده 7- جدول همترازی دانشگاه های ازاد اسلامی که کلیه واحدهای دانشگاهی ومراکز آموزشی براساس موقعیت جغرافیایی ،فراوانی تقاضا وسایرشرایط صرفا جهت انتقال ویا میهمانی دانشجویان به ده گروه طبقه بندی شده است که واحد زاهدان درگروه 6جدول می باشد.

ماده 8-ضوابط انتقال یا میهمانی بر اساس فوت والدین ،همسر،وفرزند درصورتیکه دانشجوی مجردی پس از ثبت نام درآزمون دانشگاه پدریا مادر ویا دانشجوی متاهلی که همسر یا فرزند خودرا از دست داده اند بارعایت مقررات دانشگاه امکان پذیر است.

ماده 9-ضوابط انتقال یا میهمان همسر وفرزندان کارکنان دانشگاه ازاد اسلامی:

ماده 10-ضوابط انتقال یا میهمانی همسر وفرزندان اعضای هیات علمی (شاغل وبازنشسته)

ماده 11-ضوابط میهمانی ورزشکاران وقهرمانان ملی:

ماده 12-ضوابط میهمانی همسر وفرزندان وزراء ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،معاونین رئیس جمهور،استانداران وسفراء

ماده 13-موارد خاص :درمواردی که دانشجوی متقاضی انتقال یا میهمانی واجد شرایط هیچ یک از شرایط آیین نامه نباشد،درخواست میهمانی دانشجو پس از ثبت در سامانه بهمراه مدارک ومستندات ارسالی از طرف دانشجو درکمیسیون نقل وانتقالات موارد خاص دانشجویی مطرح واعلام نظر می شود که به استناد بخشنامه شماره 15319/42دارای هزینه مازاد براساس جدول ذیل می باشد

ردیف

مقطع تحصیلی

مبلغ (به ریال)

1

کاردانی

3000000

2

کارشناسی

5000000

3

کارشناسی ارشد

10000000

4

دکتری (حرفه ای وتخصصی)

20000000

 

جدول مدارك مورد نياز:

علت تقاضا

ماده آئین نامه

مدارک مورد نیاز

مرجع بررسی اولیه

ازدواج    (ماده 2)

2-1 و2-2

1-شناسنامه زوجین (صفحات 1و2)

2-سند ازدواج (صفحات 3،4،2و5)

3-گواهی اشتغال به کار همسر،سند یا اجاره نامه به نام همسر از محل سکونتی که دانشجو متقاضی انتقال یا میهمان به آن شهر می باشد

واحد مبدا

متارکه     (ماده 2)

2-3

1-شناسنامه دانشجوی خانم (صفحات 1و2)

2-طلاق نامه (صفحات 2،3،4و5)

واحد مبدا

خانواده   شهدا                                وایثارگران           (ماده 3)

3-1

1-فرزند وهمسر شهید –کارت یا معرفی نامه از بنیادشهید یا جانبازان

2-آزاده،فرزند یا همسر آزاده –ارائه کارت یامعرفی نامه ازاداره ایثارگری وجانبازی

3-جانباز25%تا70%به بالا –ارائه کارت یامعرفی نامه از اداره ایثارگری وجانبازی

4-فرزند وهمسر جانباز 50%به بالا –ارائه کارت یا معرفی نامه ازاداره ایثارگری وجانبازی

5-تمامی موارد این ماده نیاز به معرفی نامه یا کارت می باشد واگر فرزند یاهمسر جانباز یاآزاده باشند تصاویر صفحات1و2شناسنامه هم مورد نیاز می باشد.

کمیسیون    ایثارگران سازمان مرکزی

 

3-2

1-فرزند یا همسر جانباز 25%تا49%-معرفی نامه یا کارت جانبازی پدریامادر یا همسربه انضمام تصاویر1و2شناسنامه

2-برادر یا خواهر یک شهیدبه بالا –فقط معرفی نامه باید آورده شود ونیازی به شناسنامه نمی باشد

3-3

1-فرزند وهمسر رزمنده –گواهی ازیگان مربوط به اعزام رزمنده به انضمام تصاویر صفحات 1و2 شناسنامه

2-رزمنده –گواهی ازیگان مربوط به اعزام

3-جانباز-معرفی نامه از بنیاد مورد نیاز

بیماران ومعلولین   (ماده 4)

4

1-مدارک بیماری مربوط به دانشجو( پیوست 1)

2-گواهی معلولیت درصورت معلول بودن که به تائید اداره بهزیستی رسیده باشد

واحد مبدا

سرپرستی  (ماده 5)

5

1-حکم سرپرستی

2-گواهی فوت درصورت فوت والدین

3-شناسنامه دانشجویان ووالدین (صفحات 1و2)

واحد مبدا

چند دانشجویی  (ماده 6)

6

1-گواهی اشتغال به تحصیل سایر دانشجویانی که درواحدهای دیگر مشغول به تحصیل می باشند

2-شناسنامه دانشجویان ووالدین (صفحات 1و2)

واحد مبدا

هم ترازی    (ماده 7)

7

1-هرگونه مدارک موردنظر دانشجو تاسقف 6صفحه

واحد مبدا

فوت والدین دانشجو  (ماده 8)

8

1-گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

2-شناسنامه دانشجو ووالدین (صفحات 1و2)

واحد مبدا

فوت همسر وفرزند دانشجو (ماده 8)

8

1-گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

2-شناسنامه دانشجو وهمسر متوفی (صفحات 1و2)

واحد مبدا

همسر وفرزندان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی    (ماده 9)

9

1-آخرین حکم کارگزینی

2-شناسنامه دانشجو وکارمند دانشگاه (صفحات1و2)

3-ارائه معرفی نامه از محل کار،مبنی برتمام وقت ورسمی بودن

سازمان مرکزی

هیات علمی دانشگاه(ماده 10)

10

1-آخرین حکم کارگزینی.

2-شناسنامه دانشجو وعضو هیات علمی (صفحات 1و2)

سازمان مرکزی

ورزشکاران وقهرمانان ملی (ماده 11)

11

1-حکم قهرمانی کشوری یا بین المللی

2-معرفی نامه از سوی فدراسیون مربوطه

3-تایید یه معاونت ورزشی دانشگاه

سازمان مرکزی

همسر وفرزندان وزراء ،نمایندگان مجلس ،معاونین رئیس جمهور استانداران وصفراء (ماده 12)

12

1-ارائه معرفی نامه که به تائید بالاترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد

سازمان مرکزی

موارد خاص    (ماده 13)

13

1-هرگونه مدارک ومستندات مربوطه به درخواست دانشجو

سازمان مرکزی

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.