کارکنان

   کارکنان حوزه فرهنگ

·        کارشناس مسؤول فوق برنامه و برنامه ریزی فرهنگی:منصور شهركي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

نمابر:

·        کارشناس مسئول امور فرهنگي  : پری میر کاظمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

تلفن تماس:

نمابر:

·        کارشناس   فرهنگی:  خدیجه دهباشی

مدرک تحصیلی : كارشناس 

تلفن تماس:

نمایر:

·        كارشناس اکانون های فرهنگی فرهنگي :  محمدثمره ميرزايي

مدرک تحصیلی:كارشناس

تلفن تماس:

نمابر:

·        متصدي امور فرهنگي :رضا شه بخش

مدرک تحصیلی: ديپلم

تلفن تماس:

نمابر:

 

 

     كاركنان حوزه دانشجويي

·        مدير دانشجويي  : منصور شهرکی سیار

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        نقل وانتقالات

·        كارشناس امور دانشجويي(نقل انتقالات) :هادي نورايي

مدرک تحصیلی:كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        كميته انضباطي

·        كارشناس امور دانشجويي(كميته انضباطي) : محمد پيري

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        مشمولين

·        مسئول مشمولين :‌مهدي نجاري

مدرک تحصیلی:كارشناس

تلفن تماس:

·        كارشناس امور دانشجويي(مشمولين) :

مدرک تحصیلی:

تلفن تماس:

 

·        خدمات دانشجويي

·        مسئول امور دانشجويي :سيما ملائي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        امور دانش آموختگان

·        رئيس امور دانش آموختگان :

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        كارشناس امور دانش اموختگان : فريده مير بلوچ زهي

مدرک تحصیلی: كارشناس

تلفن تماس:

·        كارشناس امور دانش اموختگان : مليحه نوخنجي

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        كارشناس امور دانش اموختگان : صديقه احسانفر

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

 

·        كارشناس امور دانش اموختگان :  مهین مرادی

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

 

·        كارشناس امور دانش اموختگان :  خانم خسروی

مدرک تحصیلی: كارشناس

تلفن تماس:

 

·    

·        متصدي امور دانش آموختگان : محمدرضا جعفري

مدرک تحصیلی: ديپلم

تلفن تماس:

·        بايگان : طاهره چهكندي

مدرک تحصیلی: کارشناس

تلفن تماس:

·        سلف سرويس

·        مسئول سلف سرويس : حسن جهانتیغ

مدرک تحصیلی: فوق ديپلم

تلفن تماس:

·        سرآشپز : ابراهيم عبيري

·        آشپز : غلام شرافت

·        كمك آشپز : محمود قوچي

·        كمك آشپز :‌پرويز نواب زاده

·        دفترراهنمايي ومشاوره

·        مسئول دفتر مشاوره  :عصمت جواديان

·        مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

·        تلفن تماس:

·        خوابگاه الزهرا

·        مسئول خوابگاه : نسرين كلانتري

مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد

تلفن تماس:

·        متصدي خوابگاه :پری صوفی نیا

·        متصدي خوابگاه : شهناز صادقي

·        متصدي خوابگاه : زهرا شهركي

·        متصدي خوابگاه : اعظم دهمرده

·        متصدي خوابگاه :مريم رخشاني

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.