کمیته انضباطی دانشجویان

باتوجه به اهمیت سلامت روانی ومعنوی فضاهایعلمی ودانشگاهی به منظور پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه وتامین حقوق تمامی دانشگاهیان ،پرهیز از برخوردهای سلیقه ای واستفاده ابزاری از کمیته های انضباطی دربرخورد با تخلفات دانشجویان ،شیوه نامه انضباطی دانشجویی بارویکرد اصلاحی نوین وبا استفاده از نظرات کارشناسی افراد صاحب نظر تهیه وتنظیم گردیده است از اینرو کمیته انضباطی دانشجویان ودر مجموع ریاست دانشگاه ،تنها مرجع دارای صلاحیت برای رسیدگی به تخلفات وشکایات دانشجویی وپاسخگویی به استعلام های استخدامی ادارات وسازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی است .وصدور هرگونه حکمی برای دانشجویان خاطی از طرف اشخاص حقیقی وحقوقی دانشگاه غیر قانونی اعلام می گردد . این نهاد علاوه بر مسئولیت دررسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی واخلاقی ،سعی دارد از هرگونه برخورد تحقیر آمیز حتی در مواردی که تخلف محرز گردیده است جلوگیری نماید .دانشگاه آزاد اسلامی باید دانشگاهی قانونمندار بوده وتخطی از قانون از سوی هیچ فردی پذیرفته نیست . امید است با توجه به اهداف عالی دانشگاه وبهره گیری از شیوه های صحیح وعالمانه ضمن کسب رضای خداوند متعال سطح رضایتمندی دانشجئویان از خدمات ارائه شده دردانشگاه ازاد اسلامی به بالاترین حد ارتقاء یافته وکیفیت مطلوب حاصل گردد .

 

 

تاریخچه:

نظم به معنای آراستگی،هماهنگی،پیوستگی، ترتیب زمانی ،یاعددی یا مکانی ،میزان کردن ،قاعده وقانون .....وانضباط نیز درلغت ،به معنای استوار شدن،نگاه داشتن،رعایت قوانین ومقررات ونیز وفای به نظم لازمه بقا، ودستیابی به اهداف درهر سازمانی است ولذا قانون وقانون مداری شرط اول ایجاد نظم وانضباط در هر سازمانی است. بدین لحاظ بنا به شرایط وماموریت هر سازمانی مجموعه قوانینی وضع می گردد که تمامی اعضای سازمان ملزم به رعایت واجرای آن هستند.همچنین ایجاد واستمرار انضباط در هرسازمانی بنحو مطلوب در گرو کار فرهنگی وایجاد فرهنگ سازمانی وشناسایی بررسی علمی ارتباط موثر بر انضباط است .دانشگاه ها نیز به عنوان یک سازمان برجسته در سطح جامعه که ماموریت رشد وتعالی فردی وتربیت صحیح دانشجویان ونخبگان کشور را به عهده دارد از این قاعده مستثنی نیستند ومجموعه قوانین وضوابطی در آن ساری وجاری است که کلیه دانشگاهیان اعم از مدیران ،کارکنان، اساتید،ودانشجویان آن رارعایت واجرا می کنند به نحوی که می توان برای دانشجویان ودانشگاهیان هویت خاص وممتاز راتشخیص داد .دررابطه با دانشجویان مجموعه قوانین وآئین نامه آموزشی ،اداری وفرهنگی دردانشگاه پیش بینی گردیده که دانشجویان ملزم وموظف به اجرای آن هستند بدیهی است این قوانین درراستای ایجاد نظم وامنیت دردانشگاه وفراهم کردن بستر مناسب برای آموزش ،پژوهش وارتقاء شخصیت معنوی واخلاقی دانشجویان است . بدین منظور در کنار وضع قوانین ومقررات مربوطه مجموع قوانین نظارتی وکنترلی نیز وضع گردیده که درصورت تخطی از قوانین امکان شناسایی واصلاح انحرافات از آنها فراهم گردد . این مجموعه قوانین تحت عنوان آئین نامه انضباطی دانشجویی در سال 1374توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه وابلاغ گردیده است ومقررگردید به منظور اجرای این آئین نامه شیوه نامه انضباطی دانشجویی تدوین گردد . اولین آئین نامه انضباطی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به استناد مصوبه سیصدو شصت وچهارمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 7/9/74مبنی بر موافقت باامور انضباطی وگزینش دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه وتصمیم متخذه در جلسه مورخ 19/2/75هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی بررسی ومورد تائید قرار گرفته است ودر واحدهای دانشگاهی اجرا گردید این آئین نامه به مرور زمان با بوجود آمدن موارد جدید عملا جوابگوی نیاز مجریان نبود،لذا تغیی آئین نامه انضباطی در سال 87دردستور کار دبیرخانه کمیته انضباطی مرکزی قرار گرفت وپس از تهیه پیش نویس واخذ نظرات اصلاحی نهایتا آئین نامه پیشنهادی مورد تایید شورای دانشگاه قرار گرفت وهمزمان با اولین همایش سراسری دبیران کمیته انضباطی دانشجویان در آذرماه سال 1387به واحدهای دانشگاهی ابلاغ شد .پس از گذشت به هفت سال از تدوین آخرین نسخه آئین نامه انضباطی وبا توجه به گسترش ابزار تخلف وسهولت دسترسی به آنها ومطرح شدن برخی سوالات توسط واحدهای دانشگاهی مقرر گردید جهت شفاف سازی واصلاح آیین نامه انضباطی نسبت به بازنگری وتنظیم دقیق تر احکام انضباطی اقداماتی انجام پذیرد.لذا با اخذ نظرات معاونان دانشجویی ودبیران کمیته انضباطی واحدهای دانشگاهی وجمع بندی آنها وبا همکاری اداره کل حقوقی دانشگاه نسبت به تدوین پیش نویس شیوه نامه انضباطی دانشجویی حاضر اقدام گردید ودر نهایت در جلسه هم اندیشی مردادماه سال 93باحضور معاونین منتخب دانشجویی واحدهای سراسر کشور پیش نویس شیوه نامه مورد بررسی وبازنگری ودر طی جلسات متعدد موضوعات ومفاد آن از جنبه های گوناگون از جمله ساختار مدیریتی جدید دانشگاه ،مسائل حقوقی ولحاظ کردن نگرش فرهنگی وتقویت جنبه ارشادی وپیشگیرانه و......مورد بررسی قرار گرفت ودر هفتمین اجلاس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 6/12/93در هیات امنای دانشگاه مطرح ومقرر گردید در کمیسیون دائمی هیات امنا مورد بررسی وتایید قرار گرفت. بدین ترتیب در طی جلسات 12و15کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی مورخ 13/12/93و2/2/94شیوه نامه تدوینی مطرح وابعاد مختلف آن بررسی گردید.تاکید بر دیدگاه ارشادی وپیشگیرانه ،ترکیب اعضای کمیته انضباطی متناسب با ساختار دانشگاه آزاد اسلامی ونظام مدیریتی ونظارتی در سطح واحد ،استان وسازمان مرکزی وتفکیک جزیی تر تنبیهات وتشریح ورفع ابهام تخلفات به منظور اشاعه فرهنگ امر به معروف ونهی از منکر وایجاد وحدت رویه دراحکام صادره وجلوگیری از افراط وتفریط وبرخورد سلیقه ای از جمله مواردی می باشد که دراین شیوه نامه مورد توجه وبازنگری قرار گرفته است .امید آنکه این امر خدمتی باشد در جهت استواری نظم وانضباط وتحقق دانشگاه آزاد اسلامی.

ترکیب اعضای کمیته های بدوی:

1-معاون دانشجویی فرهنگی واحد به عنوان رئیس کمیته بدوی  

2-مدیر کل امور فرهنگی واحد ویا مدیر فرهنگی به تناسب درجه واحد به عنوان عضو

3-یک نفر اعضای هیات علمی گروه حقوق یا الهیات ومعارف به عنوان عضو

4-یک نفر عضو هیات علمی

5-یک نفر دانشجوی واحد به پیشنهاد کانون های فرهنگی واجتماعی دانشگاه

6-دبیر کمیته انضباطی به پیشنهاد رئیس کمیته انضباطی وتایید رئیس واحد 

ترکیب اعضای فوق الزامی بوده جلسات با حضور رئیس ودبیر کمیته انضباطی بدوی وحداقل دو عضو دیگر تشکیل می شود واحکام آن با اکثریت آرا معتبر است    

ماده 5 تنبیهات  

1-معرفی به دفاتر مشاوره دانشجویی

2-معرفی به دفاتر فرهنگی یا دفاتر نهاد مقام معظم رهبری جهت مشاوره

3-شرکت در کارگاه های تخصصی یا فعالیتهای ورزشی

4-انجام یک پروژه پژوهشی درمورد مشکل انضباطی وارائه گزارش آن درکمیته بدوی

5-احضار واخطار شفاهی

6-تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

7-اخطار کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

8-تذکر کتبی ودرج درپرونده

9-توبیخ کتبی ودرج درپرونده

10-اخذ تعهد کتبی از دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف

11-محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه ویا تغییر درآنها از قبیل وام،خوابگاه،وغیره ازیک ماه تا طول مدت زمان باقیمانده از تحصیل

12-دریافت خسارت از دانشجو درمواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرروزیان شده باشد

13-حذف درس مروط به تخلف آموزشی

14-دادن نمره 25%دردروس مروط به تقلب

15-عدم اجازه دفاع از پایان نامه یا رساله

16-ابطابل پایان نامه یا رساله

17-استرداد تمام وجوه تشویقی مالی

18-لغو وابطال کلیه امتیازات ومدارک مربوط به تخلفات علمی وپژوهشی

19-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

20-منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی با احتساب سنوات

21-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

 22-منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال تحصیلی با احتساب در سنوات

23-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

24-منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال تحصیلی با احتساب در سنوات

25-منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات

26-منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال تحصیلی با احتساب در سنوات

27-تغییر محل تحصیل دانشجو ( درصورت عدم لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی ضمن رعایت مقررات آموزشی وآزمون

28-اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد درآزمون ورودی برای واحدهای دیگر

29-اخراج ومحرومیت از تحصیل دردانشگاه آزاد اسلامی از 1تا 5سال

30-اخراج ومحرومیت از تحصیل دردانشگاه آزاد اسلامی از 1تا 5سال وپیشنهاد واعلام آن به وزارتین علوم ،تحقیقات وفناوری وبهداشت ،درمان وآموزش پزشکی جهت اخراج ومحرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی دولتی وغیر دولتی

نکته مهم :

تمرد دانشجو از اجرای احکام ودستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند ،تخلف محسوب می شود وپس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب ابطال مجدد تنبیه ویا کمک یا دودرجه تشدید بر اساس ترتیب تنبیهات مندرج در ماده 5 شود.

ماده 6 تخلفات

در این آیین نامه تخلف به اعمالی گفته می شود که در زمان تحصیل دانشجو انجام شده و مشمول یکی از موارد زیر باشد.

الف)جرایم عمومی و قضایی:

اعمالی که طبق قوانین کشور جرم تلقی می شوند.شامل 1- تهدیدیا ارعاب سلب امنیت2- اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج در این شیوه نامه 3- توهین یا فحاشی یا هتک حرمت 4- افتراء یا نشر اکاذیب  5- ضرب و جرح 6- جعل      

7- سرقت اموال غیر متعلق به دانشگاه ومتعلق با دانشگاه وهمچنین سرقت اوراق امتحانی 8- ارتشاء و کلاهبرداری  9- قتل

ب)تخلفات آموزشی و اداری:

1-تخلف:نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تقلب را محرز کند.وهر آنچه

که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود. که اهم مصادیق آن عبارتند از همراه داشتن کتاب،جزوه،برگه یادداشت ،موبایل ،

ام پی تری پلیرو.... .

2-تقلب در امتحان:استفاده از هر آنچه که دانسته های دانشجو را در جلسه امتحان افزایش داده یا موجب تغییر نمره درس مربوطه شود و مصادیق آن عبارتند از استفاده غیر مجاز از کتاب،جزوه، یادداشت، ماشین حساب ، تلفن همراه ،                  ام پی تری پلیرو....... .

3- خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان

4-فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان

5-شرکت به جای دیگری در امتحان

6-اخلال یا ایجاد وقفه یا ایجاد مزاحمت در اجرای برنامه ها ی دانشگاه یا خوابگاه

7-تقلب در امتحانات میان ترم به هر شکلی (از قبیل :استفاده از نت،نگاه کردن به برگه دیگری وجایگزینی ) برای بار اول نمره صفر منظور می گردد وبانمره پایان ترم جمع وبه عنوان نمره نهائی ثبت گردد .درصورت تکرار تخلف طبق ماده 5 قابل تشدید است و.

پ)تخلفات امنیتی :

1-دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یاافراد وابسته به آنها

2-عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری وانجام دادن هر عملی به نفع آنها

3-عضویت یا هواداری از گروهکهای غیر قانونی منحله ( گروه هایی که به موجب احکام قضایی فعالیت آنها ممنوع شده باشد)

4-انجام اعمالی به نفع گروه های غیر قانونی

5-فعالیت وتبلیغ به نفع گروهک ها ومکاتب الحادی غیر قانونی

6-توهین به شعائر اسلامی یا ملی ،ادیان رسمی کشور و یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند تظاهر به روزه خواری ،توهین به حجاب ،فحاشی واستعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعار نویسی ،پخش اعلامیه و.......)

7-ایجاد بلوا واشوب در محیط دانشگاه یا خوابگاه

ت)تخلفات اخلاقی:

1-استعمال مواد مخدر اعتیادآور-  یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار

2-استفاده از فرآورده های صوتی و تصویری غیرمجاز –فیلم یا فرآورده های رایانه ای حاوی تصاویر مبتذل و مستهجن

3-عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل

4-عدم رعایت شئون دانشجویی

5-عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم

6-ایجاد مزاحمت به هر نحوی

7-تشکیل یا شرکت در جلسات  نامشروع

8-شرکت در جلسات نا مشروع

9-انجام عمل منافی عفت

10استفاده از علائم ونشانه های مکاتب نو ظهور یا ترویج مکاتب نو ظهور (شیطان پرستی و.......)

نحوه اجرای احکام :

احکام صادره ازکمیته های انضباطی توسط تمامی حوزه های دانشگاه لازم الاجرا است.

دانشجویانیکه جهت نیمسال اول سال تحصیلی آینده حکم محرومیت دریافت نموده اند در صورتی که درترم تابستان باگذراندن واحدهای درسی باقیمانده فارغ التحصیل خواهند شد،اجازه انتخاب واحد درترم تابستان داده نمی شودتا یک نیمسال محرومیت تحصیلی برای نیمسال اول سپری شود .لیکن درصورتیکه با گدراندن واحد درسی دردوره تابستان نیز فارغ التحصیل نمی شوند برای ثبت نام ترم تابستانی اخذ مجوز از کمیته انضباطی بدوی ضروری است.

چنانچه تخلف دانشجویی به نوعی به مدرک تحصیلی (مدرک پایه دانشگاهی یا غیر دانشگاهی ارائه شده به دانشگاه یا مدرک دانشگاهی اخذ شده از دانشگاه )وی مرتبط باشدوپس از فارغ التحصیلی وتسویه حساب بادانشگاه تخلف محرز گردید وزمان تخلف وی دردوره دانشجویی وی قبل از فارغ التحصیلی باشد ،موضوع قابل طرح در کمیته انضباطی خواهد بود .

به تخلفات دانشجویان مهمان وانتقالی ،کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی که تخلف درزمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد وچنانچه در موقع اجرای حکم ،دانشجو درآن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحدی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد. چنانچه پس از اتمام مهمانی وبازگشت دانشجو به واحد مبدا تخلفی از جانب دانشجو در واحد مقصد محرز گردید،کمیته انضباطی بدوی واحد دانشگاهی مبدا موظف به رسیدگی خواعهد بود

چگونگی برگزاری ونظارت در امتحانات  :

حضور ونظارت نماینده کمیته انضباطی دانشجوئی که از سوی معاون دانشجوئی وفرهنگی انتخاب می شود در حوزه امتحانی الزامی است تادرصورت ارتکاب تخلف توسط دانشجو ،ضمن بررسی وانجام تحقیقات اولیه نسبت به تهیه گزارش مورد نظر کمیته انضباطی اقدام لازم را به عمل آورد.

نظارت استاد مربوطه درحین برگزاری جلسات امتحانی الزامی است ودر صورت مشاهده تخلف در امتحان ،اعلام نظر وی درصورتجلسه تخلف ضروری است.

هنگام ارتکاب هرگونه تخلف توسط دانشجو ،مراقب امتحان بدون ایجاد درگیری با دانشچوی متخلف وبرهم زدن نظم جلسه ، ضمن تذکر به وی ،درصورتی که دانشجو از برگ یادداشت یا هرنوع وسیله دیگری استفاده می کند آن رااخذ ونماینده کمیته انضباطی را درجریان قرار دهد.بدیهی است دانشجوی متخلف به هیچ وجه نباید از ادامه حضور در جلسه امتحان وپاسخگوئی به سئوالات محروم شود .

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره وتخفیف یا تشدید احکام :

دانشجو پس از دریافت حکم کمیته انضباطی تا ده روز حق اعتراض به رای صادره را دارد

کمیته انضباطی تجدید نظر موظف است پس از تحقیقات لازم وملاحظه آخرین دفاعیه دانشجو ،حداکثر ظرف مدت سه هفته حکم تجدید نظر راصادر کند.

بنا به درخواست دانشجو وتشخیص کمیته بدوی ،کمیته تجدید نظر می تواند در پایان تحصیل دانشجو نسبت به امحاء آثار تنبیه مندرج در بند 9ماده 5 این شیوه نامه اقدام نماید درمورد تنبیهات بندهای 10به بعد درصورت درخواست دانشجو تنها کمیته انضباطی مرکزی می تواند نسبت به امحاء سوابق از پرونده دانشجو موافقت نماید.

درصورت احتمال تصحیح رفتار ،تعهد کتبی دانشجو مبنی بر عدم تکرار تخلف ،کمیته انضباطی دانشجویی (اعم از بدوی وتجدید نظر )حسب مورد بنا به تشخیص خود می تواند اجرای تمامی یا بخشی از حکم راپس از اخذ تعهد کتبی به صورت تعلیق در آورد (به جز بندهای 12تا18ماده 5)ودر صورت تکرارهرنوع تخلف علاوه بر اعمال مجازات جدید حکم تعلیقی هم به اجرادرخواهد آمد .استفاده از این موضوع درطول تحصیل دانشجو فقط یکبار مجاز می باشد

ماسعی کردیم چکیده ایی از آئین نامه کمیته انضباطی را دراختیار دانشجویان عزیز قرار دهیم وآرزوی آن راداشته باشیم که باتوجه به موازین وضع شده انشاء الله به حرمت خون شهیدان اسلام وبرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچ دانشجوی متخلفی نداشته باشیم وهیچ جلسه کمیته انضباطی تشکیل نگردد .

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.