اخبار

قا بل توجه دانشجویان گرامی

بسمه تعالی
قا بل توجه دانشجویان گرامی
شایسته است در راستای اجر نهادن به مقام والای علم وشأنیت دانشجویی ونیز لازم الاجرا بودن دستورالعمل  بخشنامه آراستگی وشئونات فرهنگی ورفتاری در دانشگاه آزاد اسلامی مصادیق پوشش  ذیل در هنگام ورود به دانشگاه غیر مجاز می باشد ودانشجویان  محترم ملزم به رعایت  هستند .

مصادیق پوشش وآراستگی غیر مجاز آقایان

مصادیق پوشش وآراستگی غیر مجاز خانم ها

 -1 آرایشوپیرایشغیرمتعارفمومانندبافتنموودرستکردنموبهصورتتیغتیغیویانمادفرقهايخاص.
-2  لباسهاياندامی،تنگوچسبانباآستینهايخیلیکوتاهحلقه ايیارکابییایقهخیلیباز،شلوارك،لباسراحتی
3- شلوارهايتنگیاچسبانونازكوشلوارهاییکهتعمداپارهیاوصلهباشد
4- استفادهازپاپیونوکراوات.
5- خالکوبی در نواحی قابل رویت بدن
 

1-     استفادهازروسريهاينازكوکوتاه،شالبهتنهاییو... یانمایان  شدنمویسراز جلو ی سر  وپشتمقنعه
2-  استفادهازشلوارکوتاه،چسبان،استریجویاشلواريکهتعمداًپارهیاوصلهدارباشد( شلوار زخمی )  ونیز نپوشیدن جوراب
3-مانتوهاينامناسب: کوتاه،جلو باز ،آستینکوتاه(ساقدستنما)چسبانودارای رنگهای تند وزننده
4-چادرهاينامناسبازقبیل:  چادرنازكوتوري ورنگی
5-  آرایشهای تند وزننده که مناسب محیط آموزشی وتربیتی نمی باشد  
6-  استفاده از خلخال ( زنجیر پا )
7-خالکوبی در نواحی قابل رویت بدن
 

رعایت موارد فوق الذکر توسط دانشجویان گرامی لازم الاجرا است وعدم توجه به دستورالعمل وبخشنامه   مربوطه باعث برخورد قانونی(تذکر شفاهی ، تذکر کتبی با درج در پرونده، احضار والدین و...) خواهد شد .

شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان                                       حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

خبرنامه الکترونیکی

برای دریافت خبرنامه های روابط عمومی دانشگاه ایمیل خود را در کادر ذیل وارد نمایید.

ارتباط با ما

ارتباط با معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

  • تلفن مستقیم:05431135555

در رسانه‌ها

رویدادها و اخبار داشنگاه را در سایر رسانه‌ها همرسانی کنید.